Školská rada

Nové složení školské rady do roku 31.12.2017

Během pedagogické rady dne 13.11. 2014 byli členy školské rady z řad pedagogických pracovníků zvoleni Mgr. Jitka Seemannová (30 hlasů) a Mgr. Jiří Kotlík (30 hlasů). V průběhu třídních schůzek 20.11. 2014 proběhla volba zástupců z řad rodičů. Zvoleni byli Mgr. Jana Suková (159 hlasů) a P.Chmelík (116 hlasů). 4.3.2015 Rada města jmenovala do školské rady při 2.ZŠ Rakovník za zřizovatele  Mgr. Bc. Ludvíka Vožeha, MPA a Ing. Pavlu Charvátovou.

Za zřizovatele: Mgr. Bc. Ludvík Vožeh, MPA a Ing. Pavla Charvátová
Za rodiče: Mgr. J. Suková (předsedkyně), P. Chmelík (místopředseda)
Za pedagogy: Mgr. J. Seemannová, Mgr. J. Kotlík

Nové složení školské rady do roku 2014

Za zřizovatele: PaeDr. L. Štíbr, Mgr. L. Vožeh
Za rodiče: Mgr. J. Suková, P. Chmelík
Za pedagogy: Mgr. J. Seemannová, Mgr. J. Kotlík

Mimořádné volby do školské rady

V rámci třídních schůzek 18.4.2013 proběhly doplňovací volby zástupce do školské rady z řad zákonných zástupců žáků pro období do 31.12.2014. Zvolena byla Mgr. Jana Suková s 64 hlasy.

Na pedagogické radě 27.8.2013 proběhla volba zástupce do školské rady z řad pedagogů. V prvním kole byla s 34 hlasy zvolena J. Seemannová.

Volby do školské rady - listopad 2011

Během pedagogické rady dne 21.11. 2011 byli členy školské rady z řad pedagogických pracovníků zvoleni Mgr. J.Kotlík a Mgr. Z.Brabec. V průběhu třídních schůzek 24.11. 2011 proběhla volba zástupců z řad rodičů. Zvoleni byli Ing.Š.Hejduková (194 hlasů) a P.Chmelík (184 hlasů). Již dříve byli jako reprezentanti zřizovatele jmenováni do školské rady PaeDr. L.Štíbr a Mgr. L.Vožeh.

Volby do školské rady - listopad 2008

Během pedagogické rady dne 13.11. 2008 byli členy školské rady z řad pedagogických pracovníků zvoleni Mgr. J.Kotlík a Mgr. Z.Brabec. V průběhu třídních schůzek 20.11. 2008 proběhla volba zástupců z řad rodičů. Zvoleni byli Ing.Š.Hejduková (176 hlasů) a P.Chmelík (167 hlasů). Již dříve byli jako reprezentanti zřizovatele jmenováni do školské rady PaeDr. L.Štíbr a Mgr. M.Pavlík.

 

Jednací řád školské rady 2.základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3

V souladu s ustanovením §167 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání vydává školská rada při 2. základní škole, Rakovník, Husovo náměstí 3, zřízená usnesením rady města č. 567/2005 ze dne 20. 7. 2005 tento jednací řád.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Jednací řád stanovuje podrobnosti o působnosti Školské rady o přípravě a průběhu zasedání, způsobu usnášení a kontroly plnění usnesení.

PŮSOBNOST

Školská rada vykonává působnost podle § 168 výše uvedeného školského zákona č. 561/2004 Sb. především v následujícím:

a) Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) Schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,

d) Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,

e) Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) Projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření

g) Projednává inspekční zprávy České školní inspekce

h) Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní zprávu

O schválení dokumentů uvedených v bodech b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud Školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se zúčastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud Školská rada neprojedná dokument do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu zřizovatel.

ZASEDÁNÍ

Školská rada se schází ke svým jednáním podle potřeby, nejméně dvakrát do roka. Zasedání svolává její předseda, v nepřítomnosti pak místopředseda. Svolávající připravuje program zasedání. Vychází přitom z povinnosti uložených školské radě zákonem, z podnětů a návrhů zákonných zástupců nezletilých žáků a pedagogických pracovníků, z podnětů a návrhů členů rady a z podnětů a návrhů ředitele školy a zřizovatele školy. Podklady pro jednání zajišťují členové rady a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje zákon.

PROGRAM JEDNÁNÍ

Školská rada schvaluje návrh programu jednání, vč. doplňujících návrhů jejich členů.

Školská rada na svém zasedání projednává ve smyslu § 168 školského zákona:

- kontrolu plnění úkolů

- informace jednotlivých členů

- nové návrhy a připomínky členů rady

- informace ředitele školy, pokud je přizván k jednání

Ředitel školy je povinen umožnit Školské radě přístup k informacím o škole a potřebné dokumentaci. Na vyzvání předsedy Školské rady se zúčastňuje jednání, předkládá požadované dokumenty ve smyslu zákona a potřebné zprávy a informace.

SCHVALOVÁNÍ

Školská rada je schopná usnášení v případě účasti nadpoloviční většiny všech členů na jednání. Schválení výroční zprávy o činnosti školy, školního řádu a pravidel hodnocení vzdělávání žáků je podmíněno souhlasem nadpoloviční většiny všech členů Školské rady, v ostatních případech souhlasem nadpoloviční většiny všech přítomných. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy.

ZÁPISY

O jednání Školské rady se pořizuje zápis, který podepisují dva ověřovatelé. Usnesení se vyhotovuje písemně a pořizuje je pověřený člen rady. Usnesení Školské rady podepisuje předseda (event. v zastoupení místopředseda). Přijatá usnesení se elektronickou poštou předávají řediteli školy.

POVĚŘENÍ K JEDNÁNÍ

Jménem Školské rady jedná navenek její předseda a je zejména oprávněn projednávat potřebné záležitosti s vedením školy, orgány vykonávajícími státní správu ve školství a dalšími orgány státní správy, orgány ČŠI a se zřizovatelem.

ZMĚNY A DOPLŇKY

Veškeré změny a doplňky tohoto jednacího řádu podléhají schválení Školskou radou.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento jednací řád byl projednán a schválen na zasedání Školské rady dne 5. 1. 2006. Dnem schválení nabývá jednací řád účinnosti.

Ing. Šárka Hejduková, předseda

Petr Chmelík, místopředseda

 

Zápis o volbách do školské rady 2. základní školy, Rakovník, Husovo náměstí 3

Volby členů do školské rady proběhly v pondělí 7. 11. 2005 a ve čtvrtek 10. 11. 2005. V pondělí 7. 11. 2005 v průběhu třídních schůzek zvolili zástupce do školské rady zákonní zástupci žáků a ve čtvrtek při čtvrtletní pedagogické radě byli zvoleni zástupci pedagogických pracovníků. Volby zákonných zástupců žáků:

V tajném hlasování bylo odevzdáno celkem 249 hlasovacích lístků.

Platných bylo 200, neplatných 49.

Pořadí kandidátů:

1. Ing. Šárka Hejduková 154 hlasů
2. Petr Chmelík 142 hlasů
3. Josef Rod 102 hlasů
4. Ing. Luboš Polan 1 hlas
5. Petr Popelka 1 hlas

Do školské rady byli z řad zákonných zástupců zvoleni pí Ing. Šárka Hejduková a p. Petr Chmelík.

Volby zástupců z řad pedagogických zaměstnanců:

Pořadí kandidátů 1. kolo:

1. Mgr. Zdeněk Brabec 27 hlasů
2. Mgr. Marie Bradáčová 12 hlasů
3. Mgr. Jana Šváchová 9 hlasů
4. Mgr. Jiří Kotlík 9 hlasů
5. Mgr. Petr Suk 8 hlasů
6. Mgr. Jana Helebrantová 7 hlasů
7. Mgr. Martina Závorová 4 hlasy

V prvním kole byl zvolen nadpoloviční většinou hlasů Mgr. Zdeněk Brabec Do druhého kola postoupili kandidáti na 2. – 4. místě. V druhém kole bylo odevzdáno 33 platných hlasů a 3 neplatné.

Pořadí kandidátů 2. kolo:

1. Mgr. Jiří Kotlík 18 hlasů
2. Mgr. Marie Bradáčová 12 hlasů
3. Mgr. Jana Šváchová 3 hlasy

Ve druhém kole byl zvolen Mgr. Jiří Kotlík.

Do školské rady byli z řad pedagogických pracovníků zvoleni Mgr. Zdeněk Brabec a Mgr. Jiří Kotlík

Volební komise:

Mgr. Zdeněk Brabec
Mgr. Jitka Seemannová
Mgr. Martina Závorová
Petr Chmelík
Josef Rod

V Rakovníku 11. 11. 2005

Aktuálně ze školy
 • 23.10. 2015

  Suplování 2.11.2015

 • 22.10. 2015

  Na pondělí 16. 11. 2015 vyhlásil ředitel školy volný den dle § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Školní družina bude pro zájemce v provozu.

 • 15.10. 2015

  MČR žákovských družstev v atletice.

  ...více

 • 14.10. 2015

  Veleúspěšný „Rakovnický vytrvalec“ pro 2. ZŠ Rakovník.

  ...více

 • 13.10. 2015

  Školní recyklační program Recyklohraní.

  ...více

 • 08.10. 2015

  Archiv novinek 2014/2015.

  ...více

 • 08.10. 2015

  Školní kolo v Pišqworkách.

  ...více

 • 08.10. 2015

  61 žáků naší školy podpořilo město v soutěži „Plavecká štafeta měst“.

  ...více

 • 08.10. 2015

  Agenti z Lega navštívili 5.A.

  ...více

 • 08.10. 2015

  Adaptační kurz 6. tříd.

  ...více


Užitečné odkazy
Ministerstvo školství
http://www.msmt.cz
Monitor
http://monitor.gym-nymburk.cz/
Příručka první pomoci
">
Happysnack
http://www.happysnack.cz
Info pro žáky
Linka bezpečí
http://www.linkabezpeci.cz
Stravování
http://www.skoly.eurest.cz
Uplatnění na trhu práce
http://www.infoabsolvent.cz/
Info pro rodiče
O drogách
http://www.odrogach.cz
Oficiální stránky Města Rakovník
http://www.mesto-rakovnik.cz
Násilí mezi vrstevníky
http://www.minimalizacesikany.cz/
Návykové látky - praktické rady a postupy
http://www.policie.cz/clanek/narodni-protidrogova-centrala-skpv-prevence-rady-rodicum.aspx
Projekt Pobavme se o alkoholu
http://www.pobavmeseoalkoholu.cz/Domu
Proškoly
">

Kontaktní informace

2. základní škola, Rakovník,

Husovo náměstí 3

269 01 Rakovník

IČO: 47 016 981

brabec.z@2zsrako.cz

www.2zsrako.cz