Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. tříd na 2. ZŠ se bude konat v budově STARÁ POŠTA - Martinovského 176

ve čtvrtek 11. února 2016 od 14.00 h. do 18.00 h.

v pátek 12. února 2016 od 14.00 h. do 17.00 h.


Děti s loňským odkladem nemusí znovu k zápisu, stačí jen telefonicky (313 251 260) nebo osobně potvrdit nástup.

Budoucí prvňáčkové mohou zdarma navštěvovat kroužek „Hra na zobcovou flétnu“ pod vedením p. uč. M. Seidlové (učitelka Hv). Ostatní kroužky naleznete v sekci Ostatní/Kroužky.

Děti, které do 31. 8. 2016 (nar. od 1.9.2009 do 31.8.2010) dovrší věk 6 let, čeká zápis do 1. třídy. Podle § 36 školského zákona č.561/2004 Sb. může být též přijato (předčasný nástup) k plnění povinné školní docházky dítě narozené od 1.9.2010 do 31.12.2010 (k žádosti je třeba dodat vyjádření školského poradenského zařízení) a dítě nar. od 1.1.2011 do 30.6.2011 (kde je třeba doložit i vyjádření odborného lékaře).

Budeme vyučovat podle školního vzdělávacího programu, který vychází z rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Od šestého ročníku zřizujeme třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů.

Vzdělávací program „ Otevřená kniha“, klade důraz na získávání souboru znalostí, dovedností, návyků a postojů, které jsou klíčem k úspěšnosti v dalším životě žáka. Program respektuje tradice školy, využívá její charakteristické podmínky a reaguje na vzdělávací požadavky rodičů i žáků. Naše motto je : „Chceme dát dětem prostor“.

Škola nabízí široký výběr cizích jazyků: angličtinu, ruštinu, němčinu a francouzštinu, vyučovaných plně kvalifikovanými učiteli. Povinná výuka začíná ve 3.ročníku s angličtinou, další cizí jazyk je možné zvolit na 2.stupni. V 6.ročníku si mohou žáci vybrat třídu s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů, škola nabízí i nepovinné předměty a kroužky (atletiku, gymnastiku, košíkovou, odbíjenou, florbal, výtvarnou výchovu, kroužek keramiky, sboreček pro malé zpěváky a pěvecký sbor pro žáky druhého stupně, zdravotnický a ekologický kroužek). Každý si může vybrat podle svých zájmů a chuti dělat něco navíc. Dlouhodobě úspěšná je také práce školy v oblasti tělesné výchovy a sportu.

Ve škole působí řada zkušených, ale i mladých nadšených kantorů. Výuka probíhá podle moderních učebnic s pracovními sešity (převážně hrazenými školou), v učebnách s interaktivními tabulemi, s připojením na internet, ve stále lepším školním prostředí.  Všichni učitelé chtějí nejen své žáky naučit, ale zároveň je podněcovat k tvořivému myšlení, logickému uvažování, k otevřené komunikaci, pomáhat jim uplatňovat svá práva s vědomím plnění  povinností, vytvářet u nich potřebu projevovat se pozitivně v chování a jednání, vést je k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem a kulturám.

Při zápisu budou zjišťovány údaje o žákovi, rodné číslo, trvalé bydliště, školní zralost a dále zájem o školní družinu a školní jídelnu. Žádáme rodiče, aby si přinesli občanský průkaz a rodný list dítěte.

Při zápisu budou rodiče vyplňovat žádost o přijetí. Formulář žádosti je přílohou této stránky (můžete si vytisknout a přinést vyplněné k zápisu). Rodiče mohou při zápisu požádat o odklad povinné školní docházky. Formulář žádosti o odklad je přílohou této stránky (můžete si vytisknou a přinést vyplněné k zápisu). K žádosti o odklad začátku povinné školní docházky je nutno přiložit doporučení příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře (je možno doložit později).

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Žádost o přijetí pdf, doc

Žádost o odklad pdf, doc

Aktuálně ze školy
 • 23.10. 2015

  Suplování 2.11.2015

 • 22.10. 2015

  Na pondělí 16. 11. 2015 vyhlásil ředitel školy volný den dle § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Školní družina bude pro zájemce v provozu.

 • 15.10. 2015

  MČR žákovských družstev v atletice.

  ...více

 • 14.10. 2015

  Veleúspěšný „Rakovnický vytrvalec“ pro 2. ZŠ Rakovník.

  ...více

 • 13.10. 2015

  Školní recyklační program Recyklohraní.

  ...více

 • 08.10. 2015

  Archiv novinek 2014/2015.

  ...více

 • 08.10. 2015

  Školní kolo v Pišqworkách.

  ...více

 • 08.10. 2015

  61 žáků naší školy podpořilo město v soutěži „Plavecká štafeta měst“.

  ...více

 • 08.10. 2015

  Agenti z Lega navštívili 5.A.

  ...více

 • 08.10. 2015

  Adaptační kurz 6. tříd.

  ...více


Užitečné odkazy
Ministerstvo školství
http://www.msmt.cz
Monitor
http://monitor.gym-nymburk.cz/
Příručka první pomoci
">
Happysnack
http://www.happysnack.cz
Info pro žáky
Linka bezpečí
http://www.linkabezpeci.cz
Stravování
http://www.skoly.eurest.cz
Uplatnění na trhu práce
http://www.infoabsolvent.cz/
Info pro rodiče
O drogách
http://www.odrogach.cz
Oficiální stránky Města Rakovník
http://www.mesto-rakovnik.cz
Násilí mezi vrstevníky
http://www.minimalizacesikany.cz/
Návykové látky - praktické rady a postupy
http://www.policie.cz/clanek/narodni-protidrogova-centrala-skpv-prevence-rady-rodicum.aspx
Projekt Pobavme se o alkoholu
http://www.pobavmeseoalkoholu.cz/Domu
Proškoly
">

Kontaktní informace

2. základní škola, Rakovník,

Husovo náměstí 3

269 01 Rakovník

IČO: 47 016 981

brabec.z@2zsrako.cz

www.2zsrako.cz